Gebruiksvoorwaarden Hawks pas Clubcard

1. De HAWKS PAS Clubcard is en blijft te allen tijde eigendom van DHSC The Hawks (hierna te noemen The Hawks), die de HAWKS PAS Clubcard aan het lid of de relatie van The Hawks na betaling van een borg groot € 2,50 in bruikleen geeft zo lang de gebruiker de gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft.

2. Elke HAWKS PAS Clubcard heeft een uniek pasnummer dat gekoppeld is aan een rekening op naam van de gebruiker, die bij het in ontvangst nemen en het gebruik van de HAWKS PAS Clubcard nadrukkelijk toestemming verleent voor het verwerken van haar of zijn bij de ledenadministratie van The Hawks bekende gegevens ten behoeve van het beheer van de betaalfunctie van de HAWKS PAS Clubcard.

3. Het beheer van de betaalfunctie van de HAWKS PAS Clubcard ligt op basis van een door The Hawks met Twelve (voorheen: Le Credit Sportif) gesloten overeenkomst bij Twelve. In deze overeenkomst is specifiek opgenomen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze in geen geval aan anderen worden verstrekt.

4. Voor het beheer van de betaalfunctie van de HAWKS PAS Clubcard dient van de gebruiker in elk geval haar of zijn persoonsgegevens (volledige naam, adres, woonplaats, mailadres, mobiele/vaste telefoonnummer en geboortedatum) bij de ledenadministratie van The Hawks bekend te zijn waarbij de gebruiker verantwoordelijk is voor het melden van juistheid van – en wijzigingen in haar of zijn gegevens aan de ledenadministratie van The Hawks.

5. Elke gebruiker van de HAWKS PAS Clubcard heeft op www.mijnkniponline.nl een eigen persoonlijke pagina waarop je via een loginnaam en wachtwoord kunt inloggen. Om veiligheidsredenen ontvangt de gebruiker deze loginnaam en wachtwoord in een aparte mail, waarna de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het vertrouwelijk omgaan en The Hawks en/of Twelve niet verantwoordelijk kan stellen voor misbruik. De persoonlijke pagina dient onder meer voor het ‘opladen’ van de HAWKS PAS Clubcard via iDEAL en het opvragen van het actuele saldo.

6. The Hawks en Twelve hebben het recht om de gebruiker per mail op de hoogte te stellen van relevante informatie over het gebruik van de HAWKS PAS Clubcard.

7. De gebruiker zorgt bij gebruik van de HAWKS PAS Clubcard voor voldoende saldo op de rekening die aan de desbetreffende HAWKS PAS Clubcard is gekoppeld.

8. Bij vermissing, diefstal of verlies van de HAWKS PAS Clubcard dient de gebruiker onmiddellijk per mail de penningmeester van The Hawks op de hoogte te stellen (penningmeester@thehawks.nl) en de HAWKS PAS Clubcard te blokkeren via inloggen op www.mijnkniponline.nl onder de menuoptie ‘Blokkeren’. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het bovengenoemde blokkeren en kan The Hawks niet aansprakelijk stellen voor misbruik van de HAWKS PAS Clubcard.

9. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van The Hawks of het beëindigen van de relatieband met The Hawks dient de HAWKS PAS Clubcard bij een bevoegde functionaris van The Hawks te worden ingeleverd, waarna het resterende saldo van de HAWKS PAS Clubcard wordt teruggestort op een bankrekening die de gebruiker per mail aan de penningmeester van The Hawks meldt.

10.Een gebruiker verliest het recht op een resterend saldo van de HAWKS PAS Clubcard en op teruggave van de borg wanneer de HAWKS PAS Clubcard niet binnen zes maanden na het beëindigen van het lidmaatschap van The Hawks of het beëindigen van de relatieband met The Hawks is ingeleverd of de gebruiker binnen deze periode niet aan de penningmeester van The Hawks heeft gemeld op welke bankrekening het resterende saldo kan worden teruggestort

11.In geval de gebruiker van de HAWKS PAS Clubcard minderjarig is, zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige verantwoordelijk voor het accepteren en naleven van de gebruiksvoorwaarden.