Dienstverlening / Vrijwilligersbijdrage

Algemeen

Geen enkele sportvereniging in Nederland kan zonder vrijwilligers. Ook The Hawks niet. De sport zou niet kunnen bestaan zonder de welwillende medewerking van leden. Het is financieel niet haalbaar om alle noodzakelijke werkzaamheden via betaalde krachten te laten uitvoeren. Vrijwilligers dragen bij aan het voortbestaan van de club.

Dienstverlening

Op 11 februari 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van The Hawks besloten om elk lid verplicht te laten deelnemen aan werkzaamheden voor de club in de vorm van een dienstverleningstoeslag. Jeugdleden kunnen hierbij vertegenwoordigd worden door één van hun ouders/verzorgers. Het streven is een dienstverlening van minimaal 16 uur per jaar per lid. Meer mag natuurlijk altijd!

Dienstverleningstoeslag

Om de verplichting tot deelnemen aan het vrijwilligerswerk meer kracht bij te zetten, wordt ingaande seizoen 2023 naast de normale contributie per lid een bedrag van € 80,- (de dienstverleningstoeslag) in rekening gebracht. Voor elk uur verrichte en op de juiste wijze geregistreerde werkzaamheden ontvangt een lid dat de dienstverleningstoeslag heeft voldaan € 5,- retour met een maximum van de totaal betaalde dienstverleningstoeslag (€ 80,-). Dit zal voor het einde van het geldende kalenderjaar terugbetaald worden, op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is. Indien een lid geen kans ziet om werkzaamheden te verrichten, kan de 16 uur afgekocht worden: de dienstverleningstoeslag wordt in dat geval niet geretourneerd. De ontvangen inkomsten worden gebruikt om “professionele aanvulling op werkzaamheden” mede te financieren.

Dienstverlenings-inschrijfformulier

In dit formulier staan de dienstverleningstaken vermeld waarop elk lid kan inschrijven. Het formulier dient na ontvangst vóór het einde van de lopende maand volledig ingevuld te worden ingeleverd bij het secretariaat of in de mailbox in de kantine. Elk lid dient dit formulier in te vullen en in te leveren, ook als men het vrijwilligerswerk wil afkopen. Formulieren die te laat worden ingeleverd, worden niet meer in behandeling genomen hetgeen wordt beschouwd als afkoop dienstverlening. Leden kunnen op alle werkzaamheden inschrijven. Voor sommige werkzaamheden geldt echter dat deze slechts door een geselecteerde groep mag worden verricht (denk daarbij aan: geen jeugd achter de bar en alleen gekwalificeerde leden als scheidsrechter). De werkzaamheden worden toegewezen of ingedeeld door de registratie-verantwoordelijke en per mail aan leden gemeld en via het publicatiebord gepubliceerd.

Digitaal Diensverlenings-inschrijffomulier

Inschrijfformulier-Dienstverlening-Hawks-2023

Registratie

The Hawks kent een registratiesysteem dienstverlening. Daarin wordt bijgehouden wie welke werkzaamheden verricht en wie de registratie controleert. Na elke werkzaamheid dient een werkzaamhedenformulier te worden ingevuld (naam, werkzaamheden, bestede tijd). Alleen via het werkzaamhedenformulier kan een goede registratie plaatsvinden. Het lid dat de werkzaamheden verricht, is zelf verantwoordelijk voor het invullen en laten ondertekenen van het werkzaamhedenformulier. Dit formulier ligt achter de bar.

Samenvatting Dienstverlening

– Elk lid van The Hawks (ook jeugdleden), aan wie een dienstverleningstoeslag in rekening wordt gebracht: 1) dient een dienstverlening van 16 uur ten behoeve van de vereniging te leveren; 2) dient vóór het einde van de lopende maand een dienstverlenings-inschrijvingsformulier in te vullen en in te leveren. Daarop kan worden aangegeven welke werkzaamheden het lid wil verrichten of wil afkopen middels de dienstverleningstoeslag.

– Na het verrichten van werkzaamheden dient er direct een werkzaamhedenformulier te worden ingevuld (naam, werkzaamheden, bestede tijd).

– Het lid dat de werkzaamheden verricht, is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het werkzaamhedenformulier en voor het laten ondertekenen door een commissielid of beheerder kantine.

– Voor elk uur verrichte werkzaamheden die via het werkzaamhedenformulier zijn geregistreerd en ondertekend, ontvangt een lid die de dienstverleningstoeslag heeft voldaan € 5,- retour met een maximum van de totaal betaalde dienstverleningstoeslag.

– Terugbetaling zal voor het einde van het geldende kalenderjaar plaatsvinden op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is. – Leden die menen recht te hebben op terugstorting van de dienstverleningsbijdrage en deze niet hebben ontvangen, hebben tot uiterlijk 31 december van het geldende jaar de gelegenheid bij het bestuur van de vereniging schriftelijk te reclameren. Na deze datum vervalt de bijdrage aan de vereniging.